Nyheter

Hus K, S108-112

V31-32 Ställning montage.

V33-37 Omläggning

V38-39 Demontering ställning

 

Hus J, S114-118

V39-40 Ställning montage.

V41-45 Omläggning

V46-47 Demontering ställning

Under kommande veckor kommer samtliga cylindrar pluggas till våra entréer.

Detta medför att endast taggar öppnar dessa dörrar. De invändiga dörrar som har cylinder kommer

fortfarande att kunna öppnas med nycklar.

Om ni saknar tagg så hör av er till .

Ni kan hämta ut ny tagg till en kostnad av 50 kr/st efter överenskommelse.

Datum och tid: torsdagen den 28 maj 2020, kl 19:00

Plats: Föreningslokalen, Tämnarvägen 8

Årsredovisning finns att läsa här samt kommer finnas tillgänglig i samband med årsstämman.

På grund av rådande Covid19-situation kan du som medlem följa stämman via länk, https://youtu.be/HdSuz1Ofs2A, dock utan möjlighet att rösta. Önskar du ej delta men ändå rösta, vänligen nyttja möjligheten att lämna fullmakt, se baksida, till någon granne som ämnar deltaga under årsstämman.

Lokalen har begränsat antal platser och vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, därav ser vi gärna att endast en person per lägenhet deltar fysiskt.

Dagordning enligt stadgarnas § 28.

DAGORDNING

1) Öppnande.

2) Val av stämmoordförande.

3) Godkännande av dagordningen.

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7) Fastställande av röstlängd.

8) Föredragande av styrelsens årsredovisning.

9) Föredragande av revisorernas berättelse.

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11) Beslut om resultatdisposition.

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13) Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

16) Val av valberedning.

17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden:

Inga inkomna

18) Avslutande.

Årsta 2020-05-13

Välkommen hälsar

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Hjälmaren-Sköntorp

 

Ladda hem kallelse med fullmakt som PDF

Avgiften för samtliga medlemmar kommer att höjas under 2020 med 1,5%. Denna avgiftshöjning kommer i samband med avi:erna i april och kommer omfatta januari-mars retroaktivt. Vi gör denna höjning för att framtidssäkra ekonomin i vår förening och hålla intäkterna i nivån med inflationen.

 

Om du har fler frågor kring detta, kontakta styrelsen eller hyresförvaltaren på SBC.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årets föreningsstämma skall anmäla detta senast den 1 februari enligt stadgarnas §13.

Välkomna med motioner på https://www.brfhs.se/index.php/sidor/skickameddelande.