Nyheter

Kallelse till föreningsstämma 28 maj 2020

Datum och tid: torsdagen den 28 maj 2020, kl 19:00

Plats: Föreningslokalen, Tämnarvägen 8

Årsredovisning finns att läsa här samt kommer finnas tillgänglig i samband med årsstämman.

På grund av rådande Covid19-situation kan du som medlem följa stämman via länk, https://youtu.be/HdSuz1Ofs2A, dock utan möjlighet att rösta. Önskar du ej delta men ändå rösta, vänligen nyttja möjligheten att lämna fullmakt, se baksida, till någon granne som ämnar deltaga under årsstämman.

Lokalen har begränsat antal platser och vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, därav ser vi gärna att endast en person per lägenhet deltar fysiskt.

Dagordning enligt stadgarnas § 28.

DAGORDNING

1) Öppnande.

2) Val av stämmoordförande.

3) Godkännande av dagordningen.

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7) Fastställande av röstlängd.

8) Föredragande av styrelsens årsredovisning.

9) Föredragande av revisorernas berättelse.

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11) Beslut om resultatdisposition.

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13) Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

16) Val av valberedning.

17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden:

Inga inkomna

18) Avslutande.

Årsta 2020-05-13

Välkommen hälsar

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Hjälmaren-Sköntorp

 

Ladda hem kallelse med fullmakt som PDF